ELTA praneša, kad pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ bei priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.

Kaip paskelbė Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), parama pirmu atveju skiriama skatinant tvarų miškų valdymą, didinant miškų ūkio perspektyvumą. Šiame etape jai bus skirta 1,3 mln. eurų paramos lėšų. Jos renkamos NMA teritoriniuose administravimo skyriuose.

Paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos taip pat gali būti teikiamos kartu su partneriais – kitais miško valdytojais. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jų būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje.

Parama miško keliams įrengti ar rekonstruoti skiriama su sąlyga, kad jų pagrindinis tikslas ir pagrindinė jų naudojimo funkcija bus miškininkystės veiklos vykdymas.

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. eurų, o 2014-2020 metų laikotarpiu vienam paramos gavėjui – 400 tūkst. eurų. Partnerių arba susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014-2020 metų laikotarpiu taip pat negali viršyti 400 tūkst. eurų. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinio vertės mokesčio (PVM).

Vis dėlto, NMA pažymi, kad parama bus galima kompensuoti 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

Pagal šią veiklos sritį finansuojamas miško kelių su žvyro danga įrengimas ar rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimas ar rekonstrukcija, taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimo ar tikslinimo, bendrosios išlaidos.

Paramos lėšomis taip pat gali būti finansuojamos vidaus kelių su žvyro danga įrengimo ar rekonstrukcijos bei su vidaus keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimo ar rekonstrukcijos išlaidos ne miško žemėje. Tačiau šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. nuo kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės ir jos turi būti išskirtos paraiškoje atskirai nuo kitų tinkamų finansuoti kelio įrengimo ar rekonstrukcijos išlaidų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vidaus kelias ne miško žemėje, kuriam prašoma paramos, turi ribotis su remiamu miško keliu.

Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos.

Miško valdytojai kviečiami teikti paraiškas ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.

Pasak NMA, paraiškas gali teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 5,31 mln. eurų paramos lėšų.

Paramos lėšomis finansuojamos veiklos: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

NMA atkreipė dėmesį, kad balandžio 25 d. buvo pakeistos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės. Vienas svarbiausių pakeitimų – patvirtinti nauji medžių rūšių įkainiai vykdant stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklą. Skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti būtina pateikti tris komercinius pasiūlymus, jei iki paraiškos pateikimo nebuvo atlikti prekių, paslaugų arba darbų pirkimai. Komerciniai pasiūlymai turi būti su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kurie negali skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų.

Tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Šis reikalavimas netaikomas kreipiantis paramos stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimui.

Taip pat žinotina – jei kartu su paraiška nepateikiamas statinio techninis projektas, kartu su paraiška turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai su statybos vertės skaičiavimu, sklypo sutvarkymo planu, įrengiamų objektų matmenimis, vizualizacijomis.

Visos paraiškos priimamos iki birželio 28 d. NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

 

Categories:

Comments are closed