Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ aktyvistai lankėsi Seimo Aplinkos apsaugos komitete ir bendravo su jo pirmininku Juozu Imbrasu. Susitikime kalbėta apie išvarytus miškininkus, be priežiūros paliktą mišką ir girininkijų naikinimą, apie plynus kirtimus ir miškų supirkinėjimą.

Prieš savaitę naujam miškų naikinimo projektui pritarusio komiteto vadovas patikino: „Aš jūsų pusėje“.

Pokalbyje dalyvavo ir mokslininkai. Profesorius Edmundas Bartkevičius priminė premjero S. Skvernelio pasakytus žodžius, kad reformai nepavykus, lėks aplinkos ministro K.Navicko galva. Deja, įvyko kitaip: miškų priežiūra liko be galvos, o buvęs ministras vaikšto sveikas ir gyvas, tik be pareigų.

Jį pakeitęs K. Mažeika praėjusią savaitę tikino, kad pagrindiniai miškų reformos tikslai pasiekti ir kone kaip didžiausią laimėjimą minėjo vadovų atlyginimų sumažinimą nuo 8,5 tūkstančio eurų iki 5 tūkstančių.

Ką siūlo sąjūdis „Už Lietuvos miškus“? Štai keli pasiūlymai, kurie bus svarstomi Seimo plenariniame posėdyje.

1.Papildyti 2 straipsnį 41 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„41. Girininkija – miškų urėdijų struktūrinis teritorinis padalinys, kurio veiklos plotas negali viršyti 5000 ha.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

„21. Miškų urėdijos – Vyriausybės nustatytos teisinės formos valstybės valdomos įmonės, patikėjimo teise valdančios, naudojančios valstybinius miškus ir jais disponuojančios įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdančios juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą taikytinuose teisės aktuose numatytą veiklą. Miškų urėdijos turi struktūrinius padalinius – girininkijas.“

3. Papildyti 5 straipsnį 4 dalimi:

„4. Miškų urėdijoms priskirtų valstybinių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą organizuoja ir koordinuoja valstybės valdoma įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“. Atlikdama šias funkcijas, valstybės valdoma įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“:
1) atlieka miškų urėdijų savininko arba vienintelio dalyvio teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas ir koordinuoja jų veiklą;
2) nustato miškų urėdijoms privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas;
3) organizuoja bendrą valstybinę priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemą;
4) organizuoja ir koordinuoja miškų atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų įgyvendinimą.“

4. Papildyti 5 straipsnį 52 dalimi:

„52. Girininkijos atlieka šias pagrindines funkcijas:
1) miško atkūrimo ir įveisimo;
2) medynų ugdymo;
3) sanitarinės, priešgaisrinės ir pažaidų apsaugos;
4) efektyvaus miško naudojimo organizavimo;
5) miško rangovų miškininkavimo kontrolės;
6) gamtosauginių priemonių įgyvendinimo;
7) kitas miškų urėdijų priskirtas funkcijas.“

5. 7 straipsnio pakeitimas:

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančių miškų urėdijų skaičių nustato Vyriausybė. Viena miškų urėdija patikėjimo teise valdo 25-55 tūkstančių hektarų valstybinių miškų Lietuvos Respublikoje miškų urėdijos veikia pagal jų teisinę formą reglamentuojančius įstatymus, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje parduoda žaliavinę medieną, miško kirtimo liekanas ir nenukirstą mišką.

Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, skirtam kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo kontrolę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka vykdo pati Aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija.

Didmeninė prekyba valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis vykdoma per elektroninę medienos pardavimo sistemą organizuojant aukcionus ilgalaikėms (nuo trijų iki dešimties metų trukmės), pusmetinėms (šešių mėnesių trukmės) ir trumpalaikėms (iki trijų mėnesių trukmės) sutartims sudaryti.

Mažmeninėje prekyboje parduodama iki 7 procentų metinės pagrindinių miško kirtimų normos ir miško tarpinio naudojimo apimties. Mažmeninėje prekyboje parduodamas nenukirstas miškas ir žaliavinė mediena, prioritetą teikiant malkinės medienos pardavimui gyventojams.“

 

 

Categories:

Comments are closed